Call Now Serviss: +371 22500500
Veikals: +37126834621
+37126076621

Noteikumi un Nosacījumi

Garantijas termiņš ir 12 mēneši.

Visas iekārtas, kuras SIA Griffin GT izplata Latvijā, atbilst ES un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. SIA Griffin GT ir atbildīgs likumā noteiktajā termiņā par tehnikas bojājumiem, kuru cēlonis ir pieļauta kļūda ražošanas procesā rūpnīcā. Jaunai profesionālajai tehnikai, kuru Latvijā pārdevusi SIA Griffin GT, nodrošina 12 mēnešu garantiju. Detaļām vai iekārtas rezerves daļām  SIA Griffin GT nodrošina 6 mēnešu garantiju. Ja garantijas remonts veikts garantijas perioda pēdējā mēnesi, tad garantijas laiks tiek pagarināts par vienu mēnesi sākot no remonta dienas.

Garantijas remonts ietver konstrukcijas, ražošanas un detaļu defektu atklāšanu un likvidēšanu. Garantija attiecas uz iekārtām, kuras lieto saskaņā ar lietošanas norādījumiem. Garantijas remontu drīkst veikt tikai SIA Griffin GT autorizēts apkopes meistars. Pēc klienta vēlēšanās par iekārtu apkopi ar SIA Griffin GT noslēdzams atsevišķs “Apkopes līgums”, uz kā pamata garantijas termiņš iekārtām var tikt pagarināts par 12 mēnešu periodu (kopā 24 mēneši).

Garantijas remonts neattiecas uz: 

- bojājumiem, kuri radušies  transportēšanas laikā, ja to nav veicis SIA Griffin GT

- ierīci nevērīgi lietojot vai pārvietojot; 

- no garantijas devēja neatkarīgu iemeslu ( t.sk. sprieguma maiņa elektrības tīklā, negaiss, ugunsgrēks, grauzēju un tml. izraisīti īssavienojumi, utt.) dēļ; 

- ja iekārta ekspluatēta ar atvienotu iekārtas drošības sistēmu; 

- nepareizas uzstādīšanas vai remonta rezultātā, ja iekārtas izgatavotāja oriģinālās rezerves daļas ir aizstātas ar iekārtas izgatavotāja neapstiprinātām rezerves daļām;  - nepareizas uzstādīšanas vai remonta rezultātā, ko veicis SIA Griffin GT  neautorizēts meistars.

Garantijas remontā neietilpst ierīču piederumu vai detaļu (putekļu maisu, suku, spuldžu, drošinātāju, stikla / porcelāna / auduma un papīrdaļu, ar roku kustināmu plastmasu detaļu, siksnu un līdzīgu) nomaiņa, kuru nolietošanās ir normāla parādība. Garantija neietver klienta apmācīšanu lietot ierīci, tās regulāru apkopi un tīrīšanu (piem. filtru apmaiņu vai tīrīšanu) kā arī remontu, kurš jāveic, lietotājam nepareizi izprotot lietošanas pamācību. Apkopes meistara izsaukums šādos gadījumos ir maksas pakalpojums. Par garantijas laikā konstatētu bojājumu nekavējoties jāinformē SIA Griffin GT, Kr.Barona iela 130/2, Rīga, tel. 22500500, 20233677 darba dienās no pl. 9:00 līdz 17:30, sestdienās tel. 22500500, 20233677 no pl. 10:00 līdz 15:00.

Nepieciešams minēt ražojuma tipu, pirkšanas laiku un vietu, ražojuma numuru (produkta numuru), sērijas numuru (nolasāms no etiķetes). Ja iespējams - aprakstiet bojājumu un apstākļus, kādos tas radies. Tiesības saņemt garantijas remontu klients apstiprina, uzrādot servisa personālam pirkumu apliecinošu dokumentu. Garantijas izsaukuma gadījumā meistars ierodas pie klienta ne vēlāk kā 72 darba stundu laikā (izņemot svētdienas un svētku dienas).

SIA Griffin GT nav atbildīgs par šī līguma nosacījumu neizpildīšanu un ar to saistītiem zaudējumiem gadījumos, ja savlaicīgi netika nodrošināta piekļūšana nepieciešamām telpām vai iekārtām. Garantijas remonts ir bezmaksas. Garantijas remonta gaitā pret jaunām apmainītas bojātās detaļas un mezgli uzskatāmi par SIA Griffin GT īpašumu. Ja šo noteikumu lasījuma traktējumā rodas domstarpības starp klientu un autorizētu remontdarbnīcu, jautājums risināms piesaistot SIA Griffin GT atbildīgās personas.

Nepieciešamības gadījumā SIA Griffin GT nodrošina lielgabarīta tehnikas aiztransportēšanu uz darbnīcu un atpakaļ pie klienta. Garantijas remonta gadījumā SIA Griffin GT šo preču transportēšanu veic pēc tarifa : Rīgas teritorijā 15.00 eur / ārpus Rīgas robežām 0.25eur/km.